Клинико-социальные факторы формирования аддиктивного поведения у несовершеннолетних с психическими расстройствами

Полный текст:
Читать

Рекомендуемое оформление библиографической ссылки:

Александрова Н.А., Макушкин Е.В. Клинико-социальные факторы формирования аддиктивного поведения у несовершеннолетних с психическими расстройствами // Российский психиатрический журнал. 2022. №6. С. 39-44.

Аннотация

В эмпирическом исследовании с целью качественного описания клинико-социальных факторов приобщения несовершеннолетних с психическими расстройствами к употреблению психоактивных веществ изложены результаты судебно-психиатрического освидетельствования несовершеннолетних обвиняемых/ подозреваемых в совершении противоправных действий (n=300). Экспертное исследование проводилось в стационарном отделении ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России с 2010 по 2022 г. Рассмотрена роль наследственно-генетических, экзогенно-органических, социогенных, биологических факторов в формировании химического аддиктивного поведения у несовершеннолетних.

Ключевые слова несовершеннолетние; подростки; обвиняемые; аддиктивное поведение; психоактивные вещества; психические расстройства; нарушения поведения; судебно-психиатрическая экспертиза

Литература

1. Report of the International Narcotics Control Board (INCB), 2019. (E/INCB/2019/1). URL: https://anz75.ru/assets/manager/13/2019_ doclad_mkkn.pdf (accessed on: 15.11.2022). 2. Anokhina IP, Shamakina IYu. Fundamental'nye mekhanizmy zavisi-mosti ot psikhoaktivnykh veshchestv. Narkologiya. Natsional'noe rukovodstvo. 2-e izd. Moscow: GEOTAR-Media; 2016. p. 96–115. (In Russ.) 3. Lichko AE. Podrostkovaya psikhiatriya (rukovodstvo dlya vrachei). Leningrad: Meditsina; 1985. 416 p. (In Russ.) 4. World drug report, 2018 (UNODS World Drug Report, 2018). URL: https://www.unodc.org/wdr2018/index.html (accessed on: 15.11.2022). 5. Butorina NE, Butorin GG. Donozologicheskii etap narkologicheskogo povedeniya v detsko-podrostkovom vozraste. Sibirskii vestnik psikhi-atrii i narkologii. 2009;2(53):32–4. (In Russ.) 6. Rukovodstvo po addiktologii. Prof. VD Mendelevich, editor. Saint-Petersburg: Rech'; 2007. 768 p. (In Russ.) 7. Bokhan NA, Butorina NE, Krivulin EN. Depressivnye reaktsii pri pen-itentsiarnoi dezadaptatsii u podrostkov. Nauchno-issledovatel'skii institut psikhicheskogo zdorov'ya SO RAMN. Chelyabinsk: PIRS; 2006. 264 p. (In Russ.) 8. Trubina OS, Malinina EV. Sotsial'no-psikhologicheskie i klinicheskie kharakteristiki narkologicheskogo kontingenta nesovershennoletnikh s komorbidnoi psikhicheskoi patologiei. Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Psikhologiya. 2017;10(2):43–54. (In Russ.) DOI: https://doi. org/10.14529/psy170205 9. Sidorov PI. Sinergeticheskaya kontseptsiya zavisimogo povedeniya. Narkologiya. 2006;5(10(58)):30–5. (In Russ.) 10. Korolenko TsP. Addiktivnoe povedenie. Obshchaya kharakteristika i zakonomernosti razvitiya. Obozr psikhiat i med psikhol. 1991;(1):8–20. (In Russ.) 11. Bokhan NA, Semke VYa. Komorbidnost' v narkologii. Rossiiskaya akademiya nauk, Sibirskoe otdelenie, NII psikhicheskogo zdorov'ya. Tomsk: Natsional'nyi issledovatel'skii Tomskii gosudarstvennyi uni-versitet; 2009. 498 p. (In Russ.) 12. Makushkin EV. Agressivnoe kriminal'noe povedenie u detei i podrost-kov s narushennym razvitiem. Moscow: Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo; 2009. 240 p. (In Russ.) 13. Rücker J, Akre C, Berchtold A, et al. Problematic Internet use is associated with substance use in young adolescents. Acta Paediatr. 2015;104(5):504–7. DOI: https://doi.org/10.1111/apa.12971 14. Evren C, Dalbudak E, Evren B, et al. High risk of Internet addiction and its relationship with lifetime substance use, psychological and behav -ioral problems among 10(th) grade adolescents. Psychiatr Danub. 2014;26(4):330–9. PMID: 25377367 15. Lichko AE, Bitenskiy VS. Podrostkovaya narkologiya. Leningrad: Meditsina; 1991. 304 p. (In Russ.) 16. Egorov AYu, Igumnov SA. Aduktsyya i vykhavanne. Minsk; 2021. 448 p. (In Russ.) 17. Sakharov AV, Klinova MA, Stupina OP, Bondarenko AV. [Medical and social features of adolescents who committed crimes against the person]. Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal [Russian Journal of Psychiatry]. 2018;(5):29–37. (In Russ.) 18. Antonyan YuM, Borodin SV. Criminal behavior and mental abnormalities. Pod red. VN Kudrjavceva. Moscow: Spark; 1998. 214 p. (In Russ.) 19. Grechanyi SV. Povedencheskie rasstroistva u podrostkov kak osnova upotrebleniya psikhoaktivnykh veshchestv s vrednymi posledstviyami. Voprosy psikhicheskogo zdorov'ya detei i podrostkov. 2015;15(2):27– 37. (In Russ.) 20. Krivulin EN, Okhtyarkin EV, Betskov AS, Zabrodin OV. Osobennosti addiktivnogo povedeniya u podrostkov s assotsiirovannoi psikhich-eskoi i narkologicheskoi patologiei. Akademicheskii zhurnal Zapadnoi Sibiri. 2011;(3):29. (In Russ.)DOI: http://dx.doi.org/10.47877/1560-957Х-2022-10605

Метрики статей

Загрузка метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM